מורים – הצעה למכתב סירוב לשעה הפרטנית

מורים המעוניינים לסרב לשעה הפרטנית שתגרור אותם בעל כורחם להסכם אופק חדש מוזמנים להשתמש בנוסח מכתב הסירוב הבא:

לכבוד
גזברות מחוז

הנדון: תוספת שעה פרטנית

הריני להודיעך כי אינני מעוניינת בשעה הפרטנית הנוספת ובתוספת השכר של 4.5%.
אבקש לנכות מחשבוני את מקדמת רפורמה 4.5% שקיבלתי במשכורת חודש ינואר ולא להוסיף לחשבוני תוספת זו בהמשך.

שם: ת.ז חתימה: נ
בי"ס

העתקים:
גף כוח אדם
מנהל/ת בית הספר

תמכו בענת שניידר!!!

הסתדרות המורים מנסה לסלק את ענת שניידר משורותיה, עקב המאבק העיקש שלה ושל חברותיה בהסכם אופק חדש.
תמכו במאבק ובענת.
נפתח חשבון לתרומות מורים בבנק הפועלים סניף 612 חשבון 12269
ביום חמישי ה- 27.12.07 , בעקבות ההליכים המשפטיים המתרבים, התכנסה ישיבה דחופה, של ראשי מטה המאבק, ממקומות שונים בארץ, נגד אופק חדש.
הוחלט לפתוח חשבון בנק לתרומות מורים למאבק המשפטי נגד אופק חדש, ונפגעי המאבק.
החשבון מנוהל ע"י 3 מורשי חתימה שמונו בישיבה, נבחרו בנוסף 3 חברים לועדת הביקורת לכספי התרומות ושימושם, הובהר שמשיכות הכספים ייעשו אך ורק ע"י צ'קים בליווי קבלות, כדי שתהיה שקיפות מלאה.

בפרוטוקול הישיבה נקבעו מטרות כספי התרומות:
1. תרומה לצורך הגנה משפטית לכל נפגע במאבק נגד אופק חדש, במיוחד הגנה משפטית אישית על מובילי המאבק, הוצאות דיבה, קנסות והרחקות כתוצאה מהליך משפטי.
2. המשך המאבק באופק חדש.
3. כינוסים והפגנות.
4. פרסומות.
5. במידה ויהיו כספים רבים נשקול הקמת איגוד מקצועי נוסף ו/או מאבק לרפורמה בהסתדרות המורים.

המורים מתבקשים לתרום מ-50 ?
לפקודת התעוררות המורים, בנק הפועלים 12, סניף 612, מס' חשבון 12269,
רצוי ע"י העברה או מעטפת שירות כדי למנוע עמלות.
הקבלה עבור ההפקדה היא קבלת עבור התרומה.

עדכונים בפורום על ההסכם:
http://www.2all.co.il/web/Sites/morim/FORUM1.asp
ענת שניידר, תמי חנוני – התעוררות המורים

להלן מפורט כתב ההגנה שכנגד נסיונות ההסתדרות להשתיק את ענת שניידר.
להמשיך לקרוא

הסכם העבודה שחתמה הסתדרות המורים מאחורי גבם של המורים

שכר והסכמי עבודה
רח' קפלן 1, ת.ד.3100, ירושלים. טל : 02-5317189, פקס : 02-5695372

ירושלים, ז' בשבט התשס"ח
14 בינואר 2008
חוזר הע – כללי הסכם
2008-1-2

אל: דן ג'ונה, סגן בכיר לחשב הכללי, משרד האוצר

הנדון : עובדי הוראה- הסכם קיבוצי מיום 10.1.08

ביום 10.9.07 נחתם בין מדינת ישראל והסתדרות המורים הסכם לתחילת יישום רפורמה במערכת החינוך (להלן: הסכם הרפורמה). בשנת הלימודים התשס"ח יושמו תנאי השכר ומבנה ההעסקה, אשר עליהם הוסכם בהסכם הרפורמה, בחלק מבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים.

ביום 10.1.08 נחתם הסכם קיבוצי בין מדינת ישראל והסתדרות המורים לגבי שלב ראשון וזמני ביישום הרפורמה, אשר יחול, לתקופה מוגבלת, על עובדי הוראה שלגביהם לא יושמו תנאי השכר ומבנה ההעסקה הקבועים בהסכם הרפורמה, בהתאם למפורט בחוזר זה להלן;

להלן הנחיות לביצוע ההסכם ליישום שלב ראשון ברפורמה, מיום 10.1.08:

1. תחולה

(א) הוראות חוזר זה יחולו על כל העובדים המדורגים בדירוג עובדי הוראה, המועסקים בשירות המדינה, ואשר לגביהם לא מיושמים תנאי השכר ומבנה ההעסקה הקבועים בהסכם הרפורמה או בהסכם כולל בדבר הרפורמה (העתיד להיחתם בתקופה הקרובה), למעט המפורטים להלן:
(1) מורים שכל תפקידם בהדרכה;
(2) מורים המועסקים באולפנים ובחינוך מבוגרים;
(3) מפקחים;
(4) עובדי הוראה המועסקים בבית ספר בו מיושמת הרפורמה ואשר בחרו שלא לעבור להעסקה על-פי תנאי הרפורמה.

2. יישום שלב א' ברפורמה במערכת החינוך

(א) בגין כניסת עובדי ההוראה לשלב א' ברפורמה מוסכמת במערכת החינוך תשולם תוספת שכר כדלהלן:

(1) החל ביום 1.1.08, לעובד הוראה אשר יבצע שעת הוראה פרטנית שבועית אחת, תשולם תוספת שכר בשיעור של 4.5% (ארבעה וחצי אחוז) שתחושב על בסיס השכר המשולב, תוספת 94' ותוספת 2001.

(2) החל ביום 1.1.09, עובד הוראה אשר יבצע שתי שעות הוראה פרטניות שבועיות, יקבל השלמה לתוספת השכר האמורה בסעיף-קטן (א)(1), בשיעור של 4% נוספים (בסך הכל תהא תוספת השכר בשיעור של 8.5%).

"שעה הוראה פרטנית" – כמשמעותה בסעיף 14 (ג) להסכם הרפורמה, דהיינו – עבודה עם קבוצה של עד חמישה תלמידים או עבודה פרטנית עם תלמיד.

(ב) האמור בסעיף-קטן (א) מתייחס לעובד הוראה המועסק בהיקף משרה של 75% לפחות, והוא יחול על עובדי הוראה המועסקים בהיקף משרה נמוך יותר בשינויים הבאים לעניין היקף העבודה הפרטנית:
החל ב – 1.1.08 החל ב – 1.1.09

50% – 74% משרה
שתי שעות הוראה פרטניות בחודש שעת הוראה פרטנית שבועית

25% – 49% משרה
שעת הוראה פרטנית בחודש שתי שעות הוראה פרטניות בחודש

(ג) תוספת השכר המפורטת בסעיף-קטן (א) תשולם בהתאם לחלקיות משרתו של עובד ההוראה, אך לא מעבר ל-100%.

(ד) תוספת השכר המפורטת בסעיף-קטן (א) תובא בחשבון לצורך חישוב תוספות אחוזיות המחושבות על בסיס השכר המשולב, ולא תובא בחשבון לצורך חישוב ערך שעה.

(ה) תוספת השעה הפרטנית אינה משנה את היקף משרתו של עובד ההוראה.

(ו) האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ה) יחול על מנהלים וגננות בכפוף לשינויים הבאים:

(1) לגבי מנהלים – במקום ביצוע שעת הוראה פרטנית יידרשו לבצע שעת עבודה נוספת, מעבר לשעות על-פי היקף המשרה, אשר תשמש לצורך ארגון, תפעול ובקרה על ביצוע השעות הפרטניות, בהתאם להנחיות שיינתנו על-ידי משרד החינוך.

(2) לגבי גננות – במקום ביצוע שעה פרטנית, יתווספו לשעת סיום הלימודים בכל יום לימודים, עשר דקות נוספות, מעבר לשעת סיום הלימודים הקבועה היום בתקנון שירות עובדי הוראה.

(ז) לעניין הפרשות לקופות גמל בגין תוספת השכר יפורסם חוזר נפרד בהמשך.

3. מועדי התשלום

(א) תוספת השכר המפורטת בסעיף 2 שלעיל תשולם החל במשכורת חודש פברואר 2008, כנגד דיווח שיוגש על-ידי עובד ההוראה בגין ביצוע בחודש ינואר 2008.

(ב) התוספת תמשיך להיות משולמת לאחר משכורת חודש יוני 2008, רק אם ייחתם הסכם כולל בדבר הרפורמה עד אותו מועד. במקרה בו לא ייחתם הסכם כולל כאמור, יופסק תשלום תוספת השכר בגין יישום שלב א' של הרפורמה, ובהתאמה יופסק גם ביצוע שעת ההוראה הפרטנית השבועית על-ידי עובדי הוראה.

לעניין זה, יפורסם חוזר נפרד בסמוך למועד האמור.

4. נספחים
נספח א- הסכם מיום 10.1.2008

בברכה,

אלי כהן
הממונה על השכר והסכמי עבודה

העתק :
נציב שירות המדינה
מנכ"לית משרד החינוך
חשב משרד החינוך
(2008-13)

התכנסות דחופה נגד אופק חדש

ביום ראשון הקרוב 9.12.07 בשעה 9:30 מורי וגימלאי הסתדרות המורים מתבקשים להגיע להתכנסות.
נקבל את פניהם של חברי המועצה של הסתדרות המורים,
שהוזמנו לישיבת מועצה בבית הסתדרות המורים ברחוב בן סרוק 8 תל אביב.
על סדר היום של המועצה הסכם אופק חדש ושינוי התקנון .
זו הזדמנות מצויינת לכולנו, לקבל את פניהם של 200 חברי המועצה, עם שלטים, בדרישה שיתבעו מוסרמן לעצור את ההסכם "אופק חדש".
לא נסכים לשינוי התקנון שמטרתו לסתום פיות של מתנגדים למהלכים לא תקינים.
בהתכנסות המורים ממול בית הסתדרות המורים נתבע מוסרמן לבוא לדבר איתנו, להסביר למה הוא מבייש את החינוך ואותנו עם ההסכם שחתם עליו.
מדוע הוא משנה את התקנון, האם כדי למנוע מהמתנגדים להסכם אופק חדש להיות מיוצגים במרכז.
אם לא ירד אלינו נעלה לדבר איתו.
אנחנו בחופשה אין בעיות של ישיבות. זה הזמן להסתכל לנבחרים בעיניים ולדרוש מעשים.
זכרו השבוע וסרמן עומד לחתום סופית על הסכם אופק חדש. חשוב שכל מורה יגיע להגיע ביום ראשון.
כולנו יחד נעשה הכל לעצירת ההסכם.
בואו עם שלטים.
רק נוכחות של מורים רבים תגרום לעצירת ההסכם!!!
נדאג שבחנוכה יהיה נס נוסף וההסכם יגנז!
ניתן להגיע להפגנה עם הילדים, כך ילמדו מהי דמוקרטיה ויראו שהוריהם דואגים לחינוך שלהם.
העבירו הודעה זו למורים רבים, הודיעו לחבריכם גם טלפונית.

ענת שניידר, תמי חנוני
http://site.2all.co.IL/morim

תמכו במאבק ארגון ההורים הארצי!

להלן הפרסום האחרון מארגון ההורים הארצי:
ארגון הורים ארצי למערכת החינוך בישראל
שלום רב להורים שהשתתפו בכנס ההורים ביום רביעי 28.11.07
כפי שבוודאי שמעתם בתקשורת, פרסמנו קריאה להורים להשבתה כללית של כל בתי הספר, למעט החינוך המיוחד, השבתת מחאה ליום אחד – יום ראשון, 2.12.07.
על רקע האירועים שהתרחשו אתמול בבית הדין הארצי לעבודה, חשבנו כי אי אפשר לחכות לתהליכים ארוכים של הסברה והתארגנות.
אימצנו את הרעיון לקיים הסברה תוך פעולה, ולכן פרסמנו את מספרי הטלפון שלנו במודעה. (עיתון ידיעות אחרונות של יום ו', 30.11.07 , עמ' 8)
מאז שההודעה התפרסמה – הורים מתקשרים, מקשיבים, מבינים ומצטרפים למהלך הזה.
עד כה התקשרו הורים משני מקומות בארץ (רשל"צ וחולון) ודיווחו כי נמיגיהם ביישוב הודיעו להורים לא להשבית. הם התייעצו האם לשלוח את ילדם לבית הספר או לא.
לכולם אני עונה – זו זכותך להחליט האם אתה מעוניין שקולך יישמע ולהיות אזרח משפיע
ואיך תרגיש אם לא תנסה להשפיע ובסופו של דבר מאבק המורים יכשל וילדנו לא יזכו לחינוך ראוי?
ושזו חובתך לדרוש את החינוך הכי טוב לילדך!
אני מקבלת גם תגובות תומכות שמברכות על המהלך, כולל מנהל של מלון שביקש לנדב את חדרי הכנסים במלונו לפעילות הורים ללא תשלום!

אנחנו רוצים לבקש מכם לפעול בהסברה להורים ביישובכם ולגייס הורים לתמיכה ולהצטרפות למהלך זה.
אנחנו קוראים להשבתה ליום אחד כאות הזדהות במאבק וכדרך להשמיע את קולנו ולהשפיע על מהלכים הקרובים על מנת שמשרד האוצר ידע שההורים תומכים במאבק המורים.
חשוב להדגיש כי לא נפגע במסיבות החנוכה ושאר האירועים ולכן לא נרחיב את ההשבתה.
תמיכתם ופעילותכם בשטח חשובה ביותר.
אשמח לשמוע מכם עדכונים מהשטח…

 • "המאבק הזה הוא לא שלנו" אומרים ההורים לילדי בתי הספר היסודיים
 • "המאבק הזה הוא לא שלנו" אומרים ההורים של ילדי הגנים
 • "המאבק הזה הוא לא שלנו" אומרים המורים של הסתדרות המורים
 • "המאבק הזה הוא לא שלנו" אומרים אזרחי ישראל

הגיע הזמן שנבין שהמאבק הוא של כולנו.
אחרת נתעורר מחר ונאמר: "המדינה הזו לא שלנו"

בהצלחה!

בשם ארגון ההורים,
רוני קריין
תגובות נא לשלוח לכתובת : reforma@irgun-horim.org (לחץ על הכתובת)

הפגנת מורים

ביום ראשון 11.11.07 בשעה 17:00תתקיים הפגנה, של מורי הסתדרות המורים מכל הארץ, המתנגדים להסכם "אופק חדש", מול בית הסתדרות המורים, ברחוב בן סרוק 8 תל אביב.
חשוב מאד שיהיו הרבה מורים, כדי להראות לכולם שמורי ההסתדרות מתקוממים נגד ההסכם.
אנו מוחים נגד ההסכם "אופק חדש" מהסיבות הבאות:

 1. בהסכם אין אופק חינוכי, אין תוספת שעות לתקן בית הספר, אין הקטנת מספר התלמידים בכיתות. יש רק הסכם תעסוקה חדש ורע למורים.
 2. תוספת שכר עבור שעות עבודה נוספות והורדת ערך שעת עבודה.
 3. ביטול שעות חינוך ושעות תפקיד.
 4. ביטול שעות גיל.
 5. ביטול גמול השתלמות
 6. ביטול שעות הוראה למורה אם.
 7. הקטנת תוספת ותק.
 8. קיצור הליכי הפיטורים – חיזוק המנהל, החלשת המורה והחלשת האיגוד המקצועי שאמור להגן על המורה.
  המנהל יחליט על: העסקת המורה, פיטורי מורים, תגמול מורים וקידומם.
 9. ללמד יותר שעות בכיתה מבלי שמשרד החינוך יגדיל את שעות התקן של בית הספר, משמעו פיטורי מורים. מדובר ביותר מ- 10,000 מורים מפוטרים והפחתת היקפי משרות למורים אחרים.
 10. שיטת חישוב שונה לפנסיה.
 11. שנת שבתון נחשבת כחצי שנת ותק.
 12. ההסכם מבטל עוד הרבה הישגי העבר של המזכ"לים הקודמים של הסתדרות המורים.

מטה המאבק
http://site.2all.co.il/morim
ענת 054-4934727 liatsh@012.net.il
תמי 052-8348173 tammy_h@walla.com

ומילה למורי ארגון המורים השובתים: אל תישברו – הצדק והציבור אתכם. החזיקו מעמד והוכיחו כי יש עדיין ארגון מקצועי הדואג לעובדיו, שלא כמו וסרמן הרכיכה וההסכם הגרוע עליו חתם בשם מורי ההסתדרות.

יום הזיכרון 2007

נזמר נא את שיר אליפלט
ונגידה כולנו בקול:
כאשר עוד היה הוא רק ילד,
כבר היה הוא ביש גדא גדול.
בו שכנים ושכנות דיברו דופי
ואמרו שום דבר לא יועיל –
אליפלט הוא ילד בלי אופי,
אין לו אופי אפילו במיל.

אם גוזלים מידיו צעצוע,
הוא נשאר מבולבל ומחייך,
מחייך מבלי דעת מדוע,
וכיצד ובשל מה זה ואיך.

ונדמה כי סביבו, זה מוזר,
אז דבר מה התרונן כה ושר.
בלי מדוע ובלי כיצד,
בלי היכן ובלי איך ולמה,
בלי לאן ומאיזה צד,
בלי מתי ובלי אן וכמה.
כי סביב ככינור וחליל
מנגינה מאירה, מצלצלת.
אם נסביר לך מה זה יועיל,
איזה ילד אתה אליפלט.

בליל קרב ברעום אש מזנקת,
בין אנשי הפלוגה קול עבר:
העמדה הקדמית מנותקת,
מלאי תחמושת אזל בה מכבר.
אז הרגיש אליפלט כאילו
הוא מוכרח את המלאי לחדש,
וכיוון שאין אופי במיל לו,
הוא זחל כך ישר מול האש.

ובשובו מהומם ופצוע,
התמוטט הוא, כרע וחייך.
הוא חייך מבלי דעת מדוע,
וכיצד ובשל מה זה ואיך.

ובליבות חבריו, זה מוזר,
אז דבר מה התרונן כה ושר.
בלי מדוע ובלי כיצד,
בלי היכן ובלי איך ולמה,
בלי לאן ומאיזה צד,
בלי מתי ובלי אן וכמה.
מסביב ככינור וחליל
מנגינה מאירה, מצלצלת.
אם נסביר לך מה זה יועיל,
איזה ילד אתה אליפלט.

ובלילה חבוש קסדת פלד,
אז ירד המלאך גבריאל,
וניגש למראשות אליפלט,
ששכב במשלט על התל.
הוא אמר: אליפלט אל פחד,
אליפלט, אל פחד וחיל
במרום לנו יש ממך נחת,
אף שאין לך אופי במיל.

זהו זמר פשוט גם תמוה,
אין ראשית לו וסוף והמשך,
זימרנוהו בלי דעת מדוע
וכיצד ובשל מה זה ואיך.

זימרנוהו כך סתם זה מוזר,
כי דבר מה התרונן בו ושר…

(אליפלט) מילים: נתן אלתרמן

לזכר חללי מערכות ישראל, חיים גולדיס ורפא ויינרייך ז"ל.