10 סיבות מדוע אתה מכור לפייסבוק

  1. הוספת חברים הפכה להיות משחק עבורך ואתה מתחרה ללא הפסק בחבריך ובני משפחתך למי יש יותר חברים בפייסבוק.
  2. תמיד אפשר למצוא ברקע חלון עם פייסבוק רץ באחד הטאבים בדפדפן שלך. המכור הכבד מקבל נקודות בונוס אם ניתן למצוא יותר מ-5 חלונות כאלו כי אתה משחק במשחק כלשהו, גולש בפרופיל של החברה שלך לשעבר, ומביט בתמונות מהטיול האחרון של יוסי.
  3. אם תדפיס את כל הבקשות מכל היישומים שהוספת על נייר אזי הפלט יקיף את כדור הארץ.
  4. הודעות פייסבוק הפכו לכלי התקשורת העיקרי שלך. אם יש לך יותר מדי הודעות בתא הדואר הנכנס מכפי שאתה מסוגל לקרוא אתה זקוק בהחלט לגמילה.
  5. אתה מעורב ביותר מ-5 מלחמות פוק (Poke).
  6. הוספת כל כך הרבה משחקים שאתה כבר לא זוכר מי הם המועדפים עליך.
  7. אתה מעורב באופן פעיל ביותר מ-10 משחקי Scrabulous.
  8. ליטוף חיות המחמד שהן חברים של חברים שלך הפך למושא פלירטים עבורך.
  9. גילית דרך תקציר החדשות שלא הוזמנת לאירוע מסויים ומאז אתה נוטר טינה לחבריך על שלא הזמינו אותך.
  10. קוראים לך ביל גייטס ואתה נאלץ להפסיק להשתמש בפייסבוק כי יש לך יותר מדי בקשות חברות.

מורים – הצעה למכתב סירוב לשעה הפרטנית

מורים המעוניינים לסרב לשעה הפרטנית שתגרור אותם בעל כורחם להסכם אופק חדש מוזמנים להשתמש בנוסח מכתב הסירוב הבא:

לכבוד
גזברות מחוז

הנדון: תוספת שעה פרטנית

הריני להודיעך כי אינני מעוניינת בשעה הפרטנית הנוספת ובתוספת השכר של 4.5%.
אבקש לנכות מחשבוני את מקדמת רפורמה 4.5% שקיבלתי במשכורת חודש ינואר ולא להוסיף לחשבוני תוספת זו בהמשך.

שם: ת.ז חתימה: נ
בי"ס

העתקים:
גף כוח אדם
מנהל/ת בית הספר

תמכו בענת שניידר!!!

הסתדרות המורים מנסה לסלק את ענת שניידר משורותיה, עקב המאבק העיקש שלה ושל חברותיה בהסכם אופק חדש.
תמכו במאבק ובענת.
נפתח חשבון לתרומות מורים בבנק הפועלים סניף 612 חשבון 12269
ביום חמישי ה- 27.12.07 , בעקבות ההליכים המשפטיים המתרבים, התכנסה ישיבה דחופה, של ראשי מטה המאבק, ממקומות שונים בארץ, נגד אופק חדש.
הוחלט לפתוח חשבון בנק לתרומות מורים למאבק המשפטי נגד אופק חדש, ונפגעי המאבק.
החשבון מנוהל ע"י 3 מורשי חתימה שמונו בישיבה, נבחרו בנוסף 3 חברים לועדת הביקורת לכספי התרומות ושימושם, הובהר שמשיכות הכספים ייעשו אך ורק ע"י צ'קים בליווי קבלות, כדי שתהיה שקיפות מלאה.

בפרוטוקול הישיבה נקבעו מטרות כספי התרומות:
1. תרומה לצורך הגנה משפטית לכל נפגע במאבק נגד אופק חדש, במיוחד הגנה משפטית אישית על מובילי המאבק, הוצאות דיבה, קנסות והרחקות כתוצאה מהליך משפטי.
2. המשך המאבק באופק חדש.
3. כינוסים והפגנות.
4. פרסומות.
5. במידה ויהיו כספים רבים נשקול הקמת איגוד מקצועי נוסף ו/או מאבק לרפורמה בהסתדרות המורים.

המורים מתבקשים לתרום מ-50 ?
לפקודת התעוררות המורים, בנק הפועלים 12, סניף 612, מס' חשבון 12269,
רצוי ע"י העברה או מעטפת שירות כדי למנוע עמלות.
הקבלה עבור ההפקדה היא קבלת עבור התרומה.

עדכונים בפורום על ההסכם:
http://www.2all.co.il/web/Sites/morim/FORUM1.asp
ענת שניידר, תמי חנוני – התעוררות המורים

להלן מפורט כתב ההגנה שכנגד נסיונות ההסתדרות להשתיק את ענת שניידר.
להמשיך לקרוא

הסכם העבודה שחתמה הסתדרות המורים מאחורי גבם של המורים

שכר והסכמי עבודה
רח' קפלן 1, ת.ד.3100, ירושלים. טל : 02-5317189, פקס : 02-5695372

ירושלים, ז' בשבט התשס"ח
14 בינואר 2008
חוזר הע – כללי הסכם
2008-1-2

אל: דן ג'ונה, סגן בכיר לחשב הכללי, משרד האוצר

הנדון : עובדי הוראה- הסכם קיבוצי מיום 10.1.08

ביום 10.9.07 נחתם בין מדינת ישראל והסתדרות המורים הסכם לתחילת יישום רפורמה במערכת החינוך (להלן: הסכם הרפורמה). בשנת הלימודים התשס"ח יושמו תנאי השכר ומבנה ההעסקה, אשר עליהם הוסכם בהסכם הרפורמה, בחלק מבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים.

ביום 10.1.08 נחתם הסכם קיבוצי בין מדינת ישראל והסתדרות המורים לגבי שלב ראשון וזמני ביישום הרפורמה, אשר יחול, לתקופה מוגבלת, על עובדי הוראה שלגביהם לא יושמו תנאי השכר ומבנה ההעסקה הקבועים בהסכם הרפורמה, בהתאם למפורט בחוזר זה להלן;

להלן הנחיות לביצוע ההסכם ליישום שלב ראשון ברפורמה, מיום 10.1.08:

1. תחולה

(א) הוראות חוזר זה יחולו על כל העובדים המדורגים בדירוג עובדי הוראה, המועסקים בשירות המדינה, ואשר לגביהם לא מיושמים תנאי השכר ומבנה ההעסקה הקבועים בהסכם הרפורמה או בהסכם כולל בדבר הרפורמה (העתיד להיחתם בתקופה הקרובה), למעט המפורטים להלן:
(1) מורים שכל תפקידם בהדרכה;
(2) מורים המועסקים באולפנים ובחינוך מבוגרים;
(3) מפקחים;
(4) עובדי הוראה המועסקים בבית ספר בו מיושמת הרפורמה ואשר בחרו שלא לעבור להעסקה על-פי תנאי הרפורמה.

2. יישום שלב א' ברפורמה במערכת החינוך

(א) בגין כניסת עובדי ההוראה לשלב א' ברפורמה מוסכמת במערכת החינוך תשולם תוספת שכר כדלהלן:

(1) החל ביום 1.1.08, לעובד הוראה אשר יבצע שעת הוראה פרטנית שבועית אחת, תשולם תוספת שכר בשיעור של 4.5% (ארבעה וחצי אחוז) שתחושב על בסיס השכר המשולב, תוספת 94' ותוספת 2001.

(2) החל ביום 1.1.09, עובד הוראה אשר יבצע שתי שעות הוראה פרטניות שבועיות, יקבל השלמה לתוספת השכר האמורה בסעיף-קטן (א)(1), בשיעור של 4% נוספים (בסך הכל תהא תוספת השכר בשיעור של 8.5%).

"שעה הוראה פרטנית" – כמשמעותה בסעיף 14 (ג) להסכם הרפורמה, דהיינו – עבודה עם קבוצה של עד חמישה תלמידים או עבודה פרטנית עם תלמיד.

(ב) האמור בסעיף-קטן (א) מתייחס לעובד הוראה המועסק בהיקף משרה של 75% לפחות, והוא יחול על עובדי הוראה המועסקים בהיקף משרה נמוך יותר בשינויים הבאים לעניין היקף העבודה הפרטנית:
החל ב – 1.1.08 החל ב – 1.1.09

50% – 74% משרה
שתי שעות הוראה פרטניות בחודש שעת הוראה פרטנית שבועית

25% – 49% משרה
שעת הוראה פרטנית בחודש שתי שעות הוראה פרטניות בחודש

(ג) תוספת השכר המפורטת בסעיף-קטן (א) תשולם בהתאם לחלקיות משרתו של עובד ההוראה, אך לא מעבר ל-100%.

(ד) תוספת השכר המפורטת בסעיף-קטן (א) תובא בחשבון לצורך חישוב תוספות אחוזיות המחושבות על בסיס השכר המשולב, ולא תובא בחשבון לצורך חישוב ערך שעה.

(ה) תוספת השעה הפרטנית אינה משנה את היקף משרתו של עובד ההוראה.

(ו) האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ה) יחול על מנהלים וגננות בכפוף לשינויים הבאים:

(1) לגבי מנהלים – במקום ביצוע שעת הוראה פרטנית יידרשו לבצע שעת עבודה נוספת, מעבר לשעות על-פי היקף המשרה, אשר תשמש לצורך ארגון, תפעול ובקרה על ביצוע השעות הפרטניות, בהתאם להנחיות שיינתנו על-ידי משרד החינוך.

(2) לגבי גננות – במקום ביצוע שעה פרטנית, יתווספו לשעת סיום הלימודים בכל יום לימודים, עשר דקות נוספות, מעבר לשעת סיום הלימודים הקבועה היום בתקנון שירות עובדי הוראה.

(ז) לעניין הפרשות לקופות גמל בגין תוספת השכר יפורסם חוזר נפרד בהמשך.

3. מועדי התשלום

(א) תוספת השכר המפורטת בסעיף 2 שלעיל תשולם החל במשכורת חודש פברואר 2008, כנגד דיווח שיוגש על-ידי עובד ההוראה בגין ביצוע בחודש ינואר 2008.

(ב) התוספת תמשיך להיות משולמת לאחר משכורת חודש יוני 2008, רק אם ייחתם הסכם כולל בדבר הרפורמה עד אותו מועד. במקרה בו לא ייחתם הסכם כולל כאמור, יופסק תשלום תוספת השכר בגין יישום שלב א' של הרפורמה, ובהתאמה יופסק גם ביצוע שעת ההוראה הפרטנית השבועית על-ידי עובדי הוראה.

לעניין זה, יפורסם חוזר נפרד בסמוך למועד האמור.

4. נספחים
נספח א- הסכם מיום 10.1.2008

בברכה,

אלי כהן
הממונה על השכר והסכמי עבודה

העתק :
נציב שירות המדינה
מנכ"לית משרד החינוך
חשב משרד החינוך
(2008-13)

מורים הזהרו, השעה הפרטנית מהווה התחייבות לאופק חדש

לכל המורים והגננות, – העבירו מכתב זה לכל המורים והגננות שאתם מכירים!
ש ע ר ו ר י ה ! ! !
הסתדרות המורים ניסתה להטעות אותנו, אמרו לנו שהשעה הפרטנית אינה מהווה התחייבות לאופק החדש.
הסתדרות המורים חתמה ב- 10.1.08 על הסכם קיבוצי חדש. הסתדרות המורים לא מפרסמת את ההסכם הקיבוצי החדש. ההסכם מוסתר מהמורים!!!! עכשיו ברור מדוע!!!!

במכתב שנשלח למפקחים, ככל הנראה, על פי מה שנכתב בפורמים, ע"י אהרן זבידה, מנהל מחוז חיפה, בו הוא מתריע על הדיסאינפורמציה מבהיר למפקחים את משמעותה של השעה הפרטנית. המכתב הועלה לאתר התעוררות ולפורמים נוספים, ע"י מורה או אולי מפקח. מהמכתב עולה בבירור הדיסאינפורמציה והטעייתנו.

בעקבות המכתב שנשלח גם למזכירת סניף חיפה וגם למזכיר סניף חדרה, הוציאה מזכירת סניף חיפה מכתב למורים שבו ברור שמי שנכנס לשעה הפרטנית מקבל עליו את הרפורמה.

חשוב מאד שכל המורים שלא מעוניינים לקבל על עצמם את האופק החדש, יודיעו על סירובם לקבל את השעה הפרטנית מיד.
להמשיך לקרוא

חרמונט

לא, לא נסענו לחרמונט לראות את השלג וגם לא לירושלים.
אומרים שבשבוע הבא יהיה קר יותר, וירד יותר שלג. אולי.
האם מזג האויר השתגע?
קראו את הפוסט הקודם ותבינו שאולי אתם אחראים.