תמכו בענת שניידר!!!

הסתדרות המורים מנסה לסלק את ענת שניידר משורותיה, עקב המאבק העיקש שלה ושל חברותיה בהסכם אופק חדש.
תמכו במאבק ובענת.
נפתח חשבון לתרומות מורים בבנק הפועלים סניף 612 חשבון 12269
ביום חמישי ה- 27.12.07 , בעקבות ההליכים המשפטיים המתרבים, התכנסה ישיבה דחופה, של ראשי מטה המאבק, ממקומות שונים בארץ, נגד אופק חדש.
הוחלט לפתוח חשבון בנק לתרומות מורים למאבק המשפטי נגד אופק חדש, ונפגעי המאבק.
החשבון מנוהל ע"י 3 מורשי חתימה שמונו בישיבה, נבחרו בנוסף 3 חברים לועדת הביקורת לכספי התרומות ושימושם, הובהר שמשיכות הכספים ייעשו אך ורק ע"י צ'קים בליווי קבלות, כדי שתהיה שקיפות מלאה.

בפרוטוקול הישיבה נקבעו מטרות כספי התרומות:
1. תרומה לצורך הגנה משפטית לכל נפגע במאבק נגד אופק חדש, במיוחד הגנה משפטית אישית על מובילי המאבק, הוצאות דיבה, קנסות והרחקות כתוצאה מהליך משפטי.
2. המשך המאבק באופק חדש.
3. כינוסים והפגנות.
4. פרסומות.
5. במידה ויהיו כספים רבים נשקול הקמת איגוד מקצועי נוסף ו/או מאבק לרפורמה בהסתדרות המורים.

המורים מתבקשים לתרום מ-50 ?
לפקודת התעוררות המורים, בנק הפועלים 12, סניף 612, מס' חשבון 12269,
רצוי ע"י העברה או מעטפת שירות כדי למנוע עמלות.
הקבלה עבור ההפקדה היא קבלת עבור התרומה.

עדכונים בפורום על ההסכם:
http://www.2all.co.il/web/Sites/morim/FORUM1.asp
ענת שניידר, תמי חנוני – התעוררות המורים

להלן מפורט כתב ההגנה שכנגד נסיונות ההסתדרות להשתיק את ענת שניידר.

בבית הדין העליון של הסתדרות המורים
בעניין: עפרה דונסקי
רח' בן סרוק 8, תל-אביב
הקובלת

– נ ג ד –

גב' ענת שניידר
באמצעות עוה"ד בעז בן צור ו/או רז בן-דור
טולצ'ינסקי, שטרן, מרציאנו & בן צור & כהן ושות'
רח' ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב
טל: 03-6075000; פקס: 03-6075029
הנקבלת
כתב תשובה
הנקבלת, גב' ענת שניידר (להלן: "ענת"), מתכבדת להגיש את תשובתה לקובלנה שהוגשה נגדה ביום 16.12.07, על ידי יו"ר האגף לארגון בהסתדרות המורים, גב' עופרה דונסקי (להלן: "הקובלת"), ושהומצאה לה ביום 18.12.07.
בית הדין הנכבד מתבקש לדחות את הקובלנה.
ככל שבית הדין הנכבד לא ישתכנע כי עליו לדחות את הקובלנה לאור האמור בתשובה זו, מתבקש בית הדין הנכבד לזמן את הצדדים לדיון, על מנת לאפשר לענת למצות את זכות הטיעון השמורה לה על פי דין, ולפרוש את טענותיה בפני בית הדין הנכבד באופן בלתי אמצעי.
ואלו נימוקי התשובה
כללי
1. בפתח הדברים נציין כי הקובלת ציינה בקובלנה פרטים שגויים בנוגע לזהותה של ענת ולמקום עבודתה. כדי להעמיד דברים על דיוקם, נציין כי תעודת הזהות של ענת אינה זו המופיעה בקובלנה, ובנוסף, ענת אינה מלמדת ואינה חברה בוועד המורים בבית הספר "מקיף קרית רבין" בנתניה, כי אם בבית הספר "טשרניחובסקי" בנתניה (להלן "בי"ס טשרניחובסקי").
2. טעויות אלו מעידות על החיפזון ועל הלהט שבהן הוגשה הקובלנה, על מנת למהר ולהשתיק את ענת (לאור הנסיבות שיפורטו להלן). כפי שנראה בהרחבה להלן, לטעויות אלו גם השלכה מהותית על העובדות הנוגעות לקובלנה זו.
א. על מטרתה האמיתית של קובלנה זו
3. קובלנה זו היא המשך ישיר לרדיפתה, ממש כך, של ענת – על ידי יושב ראש הסתדרות המורים, מר יוסי וסרמן (להלן: "וסרמן") ועל ידי עושי דברו מקרב חברי ההסתדרות.
וכל כך למה?
4. פשוט משום שענת סירבה "ליישר קו" עם דרכו של וסרמן, והתנגדה להסכם עליו חתם, המכונה, משום מה, "אופק חדש" (על אף שאין בו שום "אופק" מבחינת המורים, ושישנם שמות אחרים ההולמים אותו הרבה יותר), וזאת משום שלגישתה של ענת – כמו לדעת מורים רבים אחרים – הוא מקפח באופן קשה וחמור את זכויות המורים.
5. במסגרת מחאתה הלגיטימית של ענת נגד וסרמן ונגד ההסכם, הקימה היא אתר אינטרנט שנועד לפנות לחברי הסתדרות המורים, להביא בפניהם את תוכן ההסכם – שהוסתר מהם באופן מביש על ידי וסרמן – ולאפשר להם לשפוט בעצמם האם הם סבורים שהוא מיטיב או מרע עמם. עוד נועד האתר לאפשר דיון פתוח ודמוקרטי של המורים בתוכנו של ההסכם, וליתן במה ופתחון פה לאותם מורים שהושתקו על ידי וסרמן (בהם, כאמור, גם ענת עצמה).
6. ב"רדיפה" זו ישנה גם פגיעה קשה בחופש הביטוי, שהינו כידוע מעקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי, ואשר הוכר לא אחת בפסיקתו של בית המשפט העליון כ"זכות עילאית", המשמשת אף בסיס לזכויות אחרות. לעניין זה יצאו הלכות אין ספור מלפני בית המשפט העליון.
ראו, לצורך הדוגמה בלבד: בג"ץ 73/53 חברת "קול העם" בע"מ נ' שר-הפנים, פ"ד ז 871; ד"נ 9/77 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' הוצאת עתון "הארץ" בע"מ, פ"ד לב(3) 337; בג"ץ 399/85 כהנא נ' הוועד המנהל של רשות השידור, פ"ד מא(3) 255; בג"ץ 2888/97 נוביק נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, פ"ד נא(5) 193; ועוד פסקי דין רבים וטובים אחרים.
7. וסרמן לא אהב (לשון המעטה) את הביקורת שנמתחה עליו ואת תעוזתה של ענת ושל נוספים להתנגד לדרכו. לפיכך החליט וסרמן לעשות כל שביכולתו כדי למוטט את הביקורת ולהשתיק את המבקרים, כפי שנהוג במשטרים אפלים.
8. בניסיונותיו להשתיק את ענת, לא בחל וסרמן בכל אמצעי שהוא.
9. תחילה ניסה וסרמן לגייס את ענת לשורות הקואליציה, ו"לקנות" את הסכמתה בתפקידים פוליטיים. ענת סירבה "למכור" את עקרונותיה ודבקה בהתנגדותה להסכם. לפיכך, עבר וסרמן לנקוט בדרכים אחרות – ופסולות – בניסיון למנוע את הביקורת הלגיטימית של ענת ושל מורים רבים נוספים.
10. וסרמן ואנשיו, הביאו בין היתר, לשינוי תקנון ההסתדרות באמצעות התכנסות "מיוחדת" ובהולה של מוסדות ההסתדרות, רק בכדי לאפשר את סילוקה המביש של ענת ממרכז הסתדרות המורים
(לאחר שחלק מחברי סיעתה הפכו את עורם וחברו לקואליציה, עקב תפקידים בסניפים המקומיים שקיבלו חלקם).
11. בנוסף, וסרמן הגיש נגד ענת תביעת לשון הרע – מופרכת – בניסיון להשתיק אותה מלהשמיע ביקורת לגיטימית לחלוטין, על החלטות שקיבל.
12. וכעת ממשיך וסרמן לנסות ולסכור את פיה של ענת, באמצעות הגשת קובלנה זו.
13. על מנת להמחיש את מופרכות הקובלנה ואת העובדה שהיא הוגשה מטעמו של וסרמן – כחלק בלתי נפרד מניסיונות הרדיפה וההשתקה של ענת – נציין כי ביום 16.12.07 הגישה ענת לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בקשה לצו מניעה זמני, שימנע מוסרמן לחתום על ההסכם המקפח את זכויות המורים.
העתק הבקשה לצו מניעה, ללא נספחיה מצורף ומסומן "א".
14. וראה זה פלא, עוד באותו היום מיהר וסרמן להורות לאנשיו להגיש נגד ענת קובלנה זו. עיון בקובלנה מלמד כי היא רצופה שגיאות וטעויות דפוס, שתוקנו בחיפזון בכתב יד (ראו: שורה 3 לקובלנה; סע' 2 שורות 2 ו-4; וסע' 4 לקובלנה, שורות 1 ו-2).
15. בנוסף, ניתן ללמוד על החופזה בה נוסחה והוגשה הקובלנה גם מן העובדה שהקובלת שגתה, כאמור, ברישום מספר תעודת הזהות של ענת; כתובתה; ושם בית הספר בו היא מלמדת.
ב. ענת הבהירה כי היא נחושה להישאר בהסתדרות המורים – וכי היא תפעל לחזרתם של המורים שעזבו
16. יובהר כבר עתה: ענת לא קראה למורים לפרוש מהסתדרות המורים. ההפך הוא הנכון. הפרסום נשוא הקובלנה, מהווה ניתוח פשוט של הוראות החוק, המפרט מהו ארגון קיבוצי יציג. ניתוח זה נדרש לאחר שגולשים באתר שהקימה ענת, שאלו כיצד ניתן להתמודד עם סירובו המוחלט של וסרמן לשעות לביקורת מבית, ובאיזה אופן יוכלו למנוע ממנו לחתום בשמם על ההסכם המקפח אותם קשות.
17. בתשובה לשאלה זו הבהירה ענת כי לפי החוק, כל עוד הסתדרות המורים מייצגת את מרבית המורים בחטיבות הביניים, וסרמן רשאי לחתום בשם המורים על ההסכם הקיבוצי; וכי אחת הדרכים המשפטיות שבה יוכלו המורים למנוע זאת ממנו, היא באמצעות מעבר לארגון המורים, כך שהוא יהיה הארגון היציג הגדול ביותר של מורים בחטיבות הביניים.
18. יחד עם זאת, ענת הדגישה באותה הזדמנות כי היא אינה מתכוונת לעזוב את הסתדרות המורים, וכי הדרך הראויה להילחם בוסרמן ובהחלטותיו היא מבפנים. יתירה מכך, ענת כתבה במפורש כי אם תצליח לעצור את ההסכם היא תפעל להחזרתם לשורות ההסתדרות של המורים שעזבו אותה בעקבות ההחלטה של וסרמן לחתום על ההסכם:
"צר לי לאכזב אותך אך אני לא מתכוונת לעזוב את ההסתדרות. נבחרתי גם על ידי מורי בתי הספר היסודיים וגם ע"י מורי החטיבות. כנבחרת ציבור לא אנטוש את הספינה הטובעת גם בסערה הגדולה. אני מאמינה שאפשר לשקם את הסתדרות המורים, אך עתה חייבים להציל את המורים. אם נעצור את ההסכם אקרא לכולם לחזור להסתדרות".
העתק הדברים שפורסמו באתר האינטרנט שהקימה ענת מצורף ומסומן "ב".
19. ואף זו: כאמור לעיל, ענת מלמדת וחברה בוועד המורים בבית הספר טשרניחובסקי בנתניה (עובדה שכנראה אינה נהירה לקובלת). בניגוד למורים בבתי ספר אחרים, שעברו לארגון המורים וקיימו פגישות עם יושב ראש ארגון המורים, מורי ביה"ס טשרניחובסקי לא עזבו את הסתדרות המורים וזאת, בין היתר, בהתחשב בפעילותה של ענת, ניסיונות השכנוע שלה את המורים להישאר בהסתדרות המורים וטענתה הנחרצת – שהושמעה באוזניהם – כי יש לפעול נגד ההסכם החדש מבפנים, ולא בדרך של מעבר לארגון המורים.
20. מן האמור לעיל עולה, כי ענת לא קראה למורים לעזוב באופן סופי את ההסתדרות, ואף ההפך הוא הנכון. לפיכך, לא התקיימה במקרה זה הפרה של התקנון, וודאי לא כזו המאפשרת העמדתה של ענת לדין או הטלתן של סנקציות כלשהן עליה.
ג. דבריה של ענת בכל מקרה אינם מהווים הפרה של התקנון
21. מכל מקום, אף אם ניתן היה לפרש את דבריה של ענת כקוראים למורים לעזוב את הסתדרות המורים, – ולא היא – לא היה בכך משום הפרה של התקנון.
תקנון ועד המורים אינו בעל תוקף מחייב
22. ראשית, תקנון ועד המורים בביה"ס ("תקנון ועד המורים") אינו בעל תוקף מחייב.
23. תקנון ועד המורים אינו מצורף באופן רשמי לתקנון הסתדרות המורים – נוסח משולב ("התקנון"); למיטב הידיעה, הוא לא אושר על ידי הפורום המתאים; והנהלת הסתדרות המורים אינה מפקחת, ברגיל, על קיום הוראותיו על ידי ועד המורים.
24. כך, למשל, הסתדרות המורים אינה פונה לועדי המורים בבתי הספר על מנת לקבל דיווח אודות זהות חברי הועד; אינה מפקחת על קיומן של בחירות לוועד המורים (כפי שנקבע בסעיף 4 לתקנון ועד המורים); אינה דורשת לקבל העתק מפרוטוקולי הבחירות שנערכות לוועד המורים (כמצוות סעיף 14 לתקנון ועד המורים); אינה מעודכנת – ואף אינה טורחת להתעדכן – באשר לזהות חברי הועד; ועוד.
התקנון ממילא לא הופר
25. זאת ועוד; סעיף 2(3) לתקנון ועד המורים של ביה"ס (אשר, כאמור, אינו בעל תוקף מחייב) קובע כי על ועד המורים במוסד לשקוד על פעולות ארגוניות ועל הצטרפות המורים לשורות הסתדרות המורים. כלומר: הוראת סעיף 2(3) לתקנון אינה מטילה על מורה החבר בוועד המורים חובה להימנע ממתיחת ביקורת על הסתדרות המורים וראשיה.
26. אם נקבל את הפרשנות המופרכת שמנסה הקובלת לייחס להוראת סעיף 2(3) לתקנון, שלפיה היא מונעת מחבר/ה בוועד המורים למתוח ביקורת על פעילות ההסתדרות או ראשיה, וכי מתיחת ביקורת שכזו מהווה, כביכול, הפרה של התפקיד לגייס מורים שאינם חברי הסתדרות המורים לשורותיה – תהיה בכך פגיעה אנושה בחופש הביטוי, שהינו, כידוע, ממושכלות יסוד במשטר דמוקרטי.
זאת אין להתיר.
27. זאת ועוד; הוראת סעיף 51ד לתקנון, קובע כי בית הדין מוסמך לדון ב-
"קובלנת הנהלת האגודה נגד חבר על הפרה, ביודעין, של החלטות האגודה ופגיעה לרעה באגודה, נבחריה או מוסדותיה".
28. במילים אחרות, בית הדין אמור לדון בהפרה של החלטות האגודה, רק אם הן מביאות לפגיעה באגודה. לא זה הוא המצב בענייננו.
29. התנגדותה של ענת להסכם נולדה משום שהיא סבורה שההסכם עתיד לפגוע במורים בצורה קשה. בנסיבות אלו, דווקא דבריה של ענת ופעילותה נועדו להיטיב עם ההסתדרות ובמיוחד עם המורים, חבריה.
30. הגישה העולה מן הקובלנה, שלפיה שמתיחת ביקורת לגיטימית על החלטות הנהלת ההסתדרות מהווה, כביכול, "פגיעה לרעה באגודה", היא גישה פטרנליסטית שיוצאת מנקודת הנחה ששיקולי יושב ראש ההסתדרות הם תמיד לטובת האגודה, בעוד שיקולי מתנגדיו הם תמיד לרעתה, ולא היא.
31. בנוסף, על מנת לקבוע אם ההתנגדות להסכם מהווה פגיעה לרעה בהסתדרות המורים, יש לקיים בדיקה מקיפה ומעמיקה של תנאיו, לקיים דיון ציבורי רחב בקרב המורים. כזאת לא ניתן לעשות במסגרת המצומצמת של הקובלנה דנא, וממילא וסרמן אינו מעוניין לקיים דיון שכזה.
ה. בכל מקרה אין מקום לנקוט סנקציה של "הדחה"
32. ואף לו היה בדברים אלו משום הפרה של התקנון – ולא היא – עדיין אין הצדקה לנקיטה בסנקציה החמורה שדרשה הקובלת, היא הוצאתה של ענת מהסתדרות המורים "לצמיתות" (לא פחות!).
סנקציית ההדחה הינה אקט פוליטי מובהק – שצריך להתקבל על ידי הציבור ולא על ידי בית הדין
33. במסגרת הקובלנה, ציינה הקובלת באופן לקוני כי ענת היא חברת הסתדרות המורים וחברת ועד המורים בבית הספר בו היא מלמדת. הקובלת "שכחה" לציין כי ענת נבחרה על ידי מורים מכל רחבי הארץ לשמש כחברה בוועידה הארצית האחרונה של הסתדרות המורים, ואף מונתה על ידי הועידה הארצית, לכהן כנציגת סיעתה במרכז הסתדרות המורים. בתפקידיה אלו, מייצגת ענת את עמדותיו של ציבור המורים שבחר בה.
34. לפיכך, אין מדובר בהדחה "סתם" של מורה החבר בוועד המורים בביה"ס (על אף שגם הדחה שכזו היא סנקציה קיצונית שיש לעשות בה שימוש במשורה, כפי שיפורט להלן). אקט ההדחה במקרה זה הוא אקט פוליטי שמבקשת הנהגת הסתדרות המורים לנקוט נגד חברת אופוזיציה, שנבחרה לתפקידה על ידי מורים רבים – וזוכה לתמיכה של מורים רבים מקרב חברי ההסתדרות.
35. בהיותה של סנקציה זו מהלך פוליטי מובהק, אין זה מן הדין – ואף לא מן הראוי – שהיא תתקבל על ידי בית הדין הנכבד. בית הדין הנכבד אינו צריך לשמש "כלי פוליטי" בידיו של יושב ראש הארגון. ההחלטה על סנקציה שכזו צריכה להתקבל – אם בכלל – על ידי ציבור המורים, שהוא זה שבחר בענת לתפקידה.
36. על העובדה שמדובר במהלך פוליטי, שכבר הוכרע על ידי גורמים שמחוץ לבית הדין הנכבד, תעיד העובדה כי וסרמן כבר הודיע קבל עם ועדה כי ענת תוצא מהסתדרות המורים. כזאת עשה וסרמן בראיון שהעניק לרדיו ביום 13.12.07 – עוד לפני שהוגשה הקובלנה דנא.
העתק תמליל הראיון מיום 13.12.07 מצורף ומסומן "ג".
הסנקציה שנדרשה – אינה מידתית
37. סעיף 55 לתקנון, קובע מהן הסנקציות שמוסמך בית הדין לנקוט בעניינים שלפניו. בסעיף זה מפורטות הסנקציות שמוסמך לנקוט בית הדין, בסדר חומרה עולה – מן הקל אל הכבד.
38. כך, בין היתר, מוסמך בית הדין:
"…
ג. להתרות ו/או לנזוף בחבר – לאחר שנמצא חייב בדין – ולקבוע את דרך פרסום ההתראה או הנזיפה.
ד. לפסול חבר שהורשע בדין מלמלא תפקיד במוסדות האגודה לפרק זמן קצוב או לצמיתות.
ה. להשעות את חברותו של החבר מחברותו מהאגודה – לאחר שנמצא חייב בדין – לתקופה שייקבע בית הדין.
ו. להוציא את החבר מן האגודה לצמיתות לאחר שנמצא חייב בדין.
ז. לדרוש הופעתו של חבר בפני בית הדין".
39. עינינו הרואות, התקנון מכיר בכך שישנו מדרג של סנקציות שניתן לנקוט נגד חבר בהסתדרות המורים. הקובלת – בלהיטותה להדיח את ענת – דילגה בקלילות על יתר הסנקציות הקבועות בתקנון, ומיהרה לדרוש את הסנקציה הפוגענית ביותר בה ניתן לנקוט נגד חבר.
40. כך, דורשת הקובלת בקובלנה כי בית הדין הנכבד, לאחר שירשיע את ענת (ללא עוול בכפה), רק משום שלא בגדה בערכיה ולא יישרה קו עם ההסכם המקפח עליו התיימר וסרמן לחתום בשם המורים; ומשום שמימשה את זכותה הדמוקרטית לחופש ביטוי – ינקוט כלפי ענת בסנקציה החריפה והפוגענית ביותר – היא סנקציית ההדחה.
41. דרישה זו אינה מידתית. היא אינה מאזנת בין נסיבות המקרה, השיקולים הרלוונטיים וחומרת האמצעי שיינקט. לפיכך, יש לדחות דרישה זו בכל מקרה, וזאת ללא קשר להכרעתו של בית הדין הנכבד באשר לטענה המופרכת ל"הפרה" של התקנון, אותה מעלה הקובלת.
ה. נסיבותיו הייחודיות של העניין – מחייבות לקיים דיון
42. אם בית הדין הנכבד לא יקבל את טענותיה של ענת, הוא מתבקש ליתן לה למצות את זכות הטיעון השמורה לה (בפרט לאור חרב ההדחה המרחפת מעל ראשה) ולאפשר לה להתייצב ולהשמיע בעל פה את טענותיה בפניו.
43. כזאת נדרש לאור נסיבותיו הייחודיות של המקרה ובמיוחד לאור סנקציית ההדחה אותה ביקשה לנקוט הקובלת.
סוף דבר
44. לאור המפורט לעיל, מתבקש בית הדין הנכבד לדחות את הקובלנה.
45. ככל שבית הדין הנכבד לא ישתכנע כי עליו לדחות את הקובלנה לאור האמור בתשובה זו, מתבקש בית הדין הנכבד לזמן את הצדדים לדיון, על מנת לאפשר לענת למצות את זכות הטיעון השמורה לה על פי דין, ולפרוש את טענותיה בפני בית הדין הנכבד באופן בלתי אמצעי.
__________________________ __________________________
בעז בן צור, עו"ד רז בן-דור, עו"ד
באי-כוח הנקבלת

תגובה אחת בנושא “תמכו בענת שניידר!!!

 1. שלום לכולם

  ברצוני לבקש את השתתפותכם הפעילה באירוע פרלמנטרי שישפיע על עתידכם

  לציבור המורים והפעילים – הינכם מוזמנים לישיבת ועדת החינוך בנושא הסכם אופק חדש, שתתקיים ביום ג, 8 ליולי, בשעה 12:30

  נצלו זכותכם להביע את העמדה האמיתית של המורים – נגד הרעת התנאים – בפני ח"כים ושרים.
  זיכרו -מי שמגיע מסוגל להשפיע – בואו בהמוניכם.

  כל מי שרוצה להשתתף, מתבקש לשלוח לניר הירשמן – דוברו של חכ מיכאל מלכיאור (יור הועדה) – את פרטיו: שם מלא, טלפון ות.ז, לצורך אישור כניסה.
  ניר הירשמן –
  משרד: 02-6408055
  דואל: Nir.Hirshman@Gmail.com

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *