מעבר לארגון המורים העל יסודיים

עדכון מאת ענת שניידר:
חברי המורים הגננות והגימלאים,
ביחד אתכם ניהלנו מאבק עיקש וחסר פשרות ב"רפורמת" אופק חדש תוך מלחמה בלתי פוסקת להגנה על זכויות אנשי החינוך בישראל. במשך ימים כלילות פעלנו כדי לבלום את האופק שפוגע בציבור המורים ועלול לדרדר את החינוך בישראל.

בימים אלה, בצורה דורסנית יוצא האופק החדש לדרך. לנוכח מציאות זו הבנו שקיים בישראל רק ארגון יציג אחד שיכול לעצור את התוכנית המסוכנת הזו והוא ארגון המורים העל יסודיים.

כולנו ביחד לא נפסיק ונעשה כל שלאל ידינו על מנת לבטל את הרפורמה חסרת המעוף והמבישה.

אין זה סוד שבעקבות המאבק העיקש הוגשו נגדי שורה של תביעות אישיות ע"י וסרמן וחבר מרעיו .

אחת התביעות דרשה את הוצאתי מהסתדרות המורים לצמיתות מתוך כוונה שלא אוכל לממש את זכותי הדמוקרטית כמורה וכנבחרת ציבור המורים להתנגד לאופק החדש ואת זכותי הדמוקרטית להתמודד בעתיד על ראשות הסתדרות המורים.

באותם רגעים, העידוד התרומות למאבק וההגנה המשפטית והצטרפות מורים רבים בבית דין השדה של הסתדרות המורים נתנו רוח גבית להמשך המאבק.

המאבק המשפטי היה ועדיין כרוך בעלויות גבוהות למימון ההגנה המשפטית. בסופו של יום המזימה להוציא אותי מהסתדרות המורים לא הצליחה. אך בית הדין של הסתדרות המורים החליט שלא אהיה חברה בהסתדרות המורים עד חודש יולי הבא.
להמשיך לקרוא

הסכם העבודה שחתמה הסתדרות המורים מאחורי גבם של המורים

שכר והסכמי עבודה
רח' קפלן 1, ת.ד.3100, ירושלים. טל : 02-5317189, פקס : 02-5695372

ירושלים, ז' בשבט התשס"ח
14 בינואר 2008
חוזר הע – כללי הסכם
2008-1-2

אל: דן ג'ונה, סגן בכיר לחשב הכללי, משרד האוצר

הנדון : עובדי הוראה- הסכם קיבוצי מיום 10.1.08

ביום 10.9.07 נחתם בין מדינת ישראל והסתדרות המורים הסכם לתחילת יישום רפורמה במערכת החינוך (להלן: הסכם הרפורמה). בשנת הלימודים התשס"ח יושמו תנאי השכר ומבנה ההעסקה, אשר עליהם הוסכם בהסכם הרפורמה, בחלק מבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים.

ביום 10.1.08 נחתם הסכם קיבוצי בין מדינת ישראל והסתדרות המורים לגבי שלב ראשון וזמני ביישום הרפורמה, אשר יחול, לתקופה מוגבלת, על עובדי הוראה שלגביהם לא יושמו תנאי השכר ומבנה ההעסקה הקבועים בהסכם הרפורמה, בהתאם למפורט בחוזר זה להלן;

להלן הנחיות לביצוע ההסכם ליישום שלב ראשון ברפורמה, מיום 10.1.08:

1. תחולה

(א) הוראות חוזר זה יחולו על כל העובדים המדורגים בדירוג עובדי הוראה, המועסקים בשירות המדינה, ואשר לגביהם לא מיושמים תנאי השכר ומבנה ההעסקה הקבועים בהסכם הרפורמה או בהסכם כולל בדבר הרפורמה (העתיד להיחתם בתקופה הקרובה), למעט המפורטים להלן:
(1) מורים שכל תפקידם בהדרכה;
(2) מורים המועסקים באולפנים ובחינוך מבוגרים;
(3) מפקחים;
(4) עובדי הוראה המועסקים בבית ספר בו מיושמת הרפורמה ואשר בחרו שלא לעבור להעסקה על-פי תנאי הרפורמה.

2. יישום שלב א' ברפורמה במערכת החינוך

(א) בגין כניסת עובדי ההוראה לשלב א' ברפורמה מוסכמת במערכת החינוך תשולם תוספת שכר כדלהלן:

(1) החל ביום 1.1.08, לעובד הוראה אשר יבצע שעת הוראה פרטנית שבועית אחת, תשולם תוספת שכר בשיעור של 4.5% (ארבעה וחצי אחוז) שתחושב על בסיס השכר המשולב, תוספת 94' ותוספת 2001.

(2) החל ביום 1.1.09, עובד הוראה אשר יבצע שתי שעות הוראה פרטניות שבועיות, יקבל השלמה לתוספת השכר האמורה בסעיף-קטן (א)(1), בשיעור של 4% נוספים (בסך הכל תהא תוספת השכר בשיעור של 8.5%).

"שעה הוראה פרטנית" – כמשמעותה בסעיף 14 (ג) להסכם הרפורמה, דהיינו – עבודה עם קבוצה של עד חמישה תלמידים או עבודה פרטנית עם תלמיד.

(ב) האמור בסעיף-קטן (א) מתייחס לעובד הוראה המועסק בהיקף משרה של 75% לפחות, והוא יחול על עובדי הוראה המועסקים בהיקף משרה נמוך יותר בשינויים הבאים לעניין היקף העבודה הפרטנית:
החל ב – 1.1.08 החל ב – 1.1.09

50% – 74% משרה
שתי שעות הוראה פרטניות בחודש שעת הוראה פרטנית שבועית

25% – 49% משרה
שעת הוראה פרטנית בחודש שתי שעות הוראה פרטניות בחודש

(ג) תוספת השכר המפורטת בסעיף-קטן (א) תשולם בהתאם לחלקיות משרתו של עובד ההוראה, אך לא מעבר ל-100%.

(ד) תוספת השכר המפורטת בסעיף-קטן (א) תובא בחשבון לצורך חישוב תוספות אחוזיות המחושבות על בסיס השכר המשולב, ולא תובא בחשבון לצורך חישוב ערך שעה.

(ה) תוספת השעה הפרטנית אינה משנה את היקף משרתו של עובד ההוראה.

(ו) האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ה) יחול על מנהלים וגננות בכפוף לשינויים הבאים:

(1) לגבי מנהלים – במקום ביצוע שעת הוראה פרטנית יידרשו לבצע שעת עבודה נוספת, מעבר לשעות על-פי היקף המשרה, אשר תשמש לצורך ארגון, תפעול ובקרה על ביצוע השעות הפרטניות, בהתאם להנחיות שיינתנו על-ידי משרד החינוך.

(2) לגבי גננות – במקום ביצוע שעה פרטנית, יתווספו לשעת סיום הלימודים בכל יום לימודים, עשר דקות נוספות, מעבר לשעת סיום הלימודים הקבועה היום בתקנון שירות עובדי הוראה.

(ז) לעניין הפרשות לקופות גמל בגין תוספת השכר יפורסם חוזר נפרד בהמשך.

3. מועדי התשלום

(א) תוספת השכר המפורטת בסעיף 2 שלעיל תשולם החל במשכורת חודש פברואר 2008, כנגד דיווח שיוגש על-ידי עובד ההוראה בגין ביצוע בחודש ינואר 2008.

(ב) התוספת תמשיך להיות משולמת לאחר משכורת חודש יוני 2008, רק אם ייחתם הסכם כולל בדבר הרפורמה עד אותו מועד. במקרה בו לא ייחתם הסכם כולל כאמור, יופסק תשלום תוספת השכר בגין יישום שלב א' של הרפורמה, ובהתאמה יופסק גם ביצוע שעת ההוראה הפרטנית השבועית על-ידי עובדי הוראה.

לעניין זה, יפורסם חוזר נפרד בסמוך למועד האמור.

4. נספחים
נספח א- הסכם מיום 10.1.2008

בברכה,

אלי כהן
הממונה על השכר והסכמי עבודה

העתק :
נציב שירות המדינה
מנכ"לית משרד החינוך
חשב משרד החינוך
(2008-13)